04 juni 2018

Zondag1 geeft te laat gas

ZAP-speler Malvin Robert (rechts) snelt langs Volendammer Mathijs Bond. FOTO MARC MOUSSAULT

 

ZAP pakt in de verlenging alsnog ticket naar volgende ronde nacompetitie Ruim een week geleden sprak Berry Smit nog de hoop uit dat Volendam over een week zomaar in de tweede klasse zou kunnen spelen. Na gistermiddag weten Smit en Volendam zich opnieuw verzekerd van een jaartje derde klasse. ZAP leek lange tijd op een onbedreigde overwinning af te gaan, maar de thuisploeg zag Volendam in de slotfase toch nog terugkomen tot 2-2. In de verlenging moest de ploeg van Smit alsnog het hoofd buigen: 3-2.

 

,,We trof­fen in ZAP de las­tig­ste ploeg. We heb­ben veer­kracht ge­toond. Ik was po­si­tief ver­rast, maar we kwa­men kwa­li­teit te­kort om door te druk­ken. Ik kan nie­mand iets kwa­lijk ne­men", toon­de Smit zich een spor­tief ver­lie­zer.

 

Zelfs de meest po­si­tie­ve sup­por­ter van RKAV Vo­len­dam had de hoop op een goed re­sul­taat al op­ge­ge­ven. Tot de ze­ven­tig­ste mi­nuut had de thuis­ploeg geen kind aan het zwak­ke Vo­len­dam. Maar aan­voer­der Mar­tin Tol zorg­de in de twaalf mi­nu­ten voor tijd met  een be­heerst schot voor de aan­slui­tings­tref­fer en weer wat hoop in het Vo­len­dam­se kamp.

 

Uit­haal

Ter­wijl ie­der­een zich al ver­zoen­de met een 2-1 eind­stand, sloeg het groot­ste Vo­len­dam­se ta­lent van wel­eer in de vier­de mi­nuut van de bles­su­re­tijd we­der­om toe. Met een ver­woes­ten­de uit­haal schoot hij zijn ploeg naar een niet meer ver­wach­te ver­len­ging. En
dat in een fase waar­in Vo­len­dam het duel do­mi­neer­de en ZAP naar adem hap­te. ,,ZAP zat er door­heen en ik dacht dat wij zou­den door­druk­ken", al­dus Tol.

En dat dacht ook Smit. ,,Ik dacht dat we het goe­de ge­voel van het laat­ste deel van de wed­strijd zou­den mee­ne­men in de ver­len­ging. Wij wa­ren de fit­te­re ploeg, ter­wijl we dat in fei­te niet zijn. Ik had af­ge­lo­pen don­der­dag maar vier spe­lers op de trai­ning.’’ Maar
de thuis­ploeg her­pak­te zich. In­val­ler Dyl­lan Kuij­per kop­te een voor­zet van Mar­vin La Croes schit­te­rend langs de kans­lo­ze Ro­bin van San­ten en die goal was wel goed voor de fi­na­le­ron­de van de na­com­pe­ti­tie: 3-2. Vo­len­dam moet voor­al naar zich­zelf kij­ken en zich af­vra­gen waar­om het zo ont­stel­lend slap en on­geïnspi­reerd aan de wed­strijd be­gon. De ploeg van Smit waan­de zich al op een idyl­lisch va­kan­tie­oord.

 

Na­com­pe­ti­tie is een toe­tje en in de re­gel span­nend en on­voor­spel­baar. Maar Vo­len­dam was lan­ge tijd slechts toe­schou­wer. Zo po­ver speel­de de ploeg. ,,We zijn niet fit. We wa­ren niet daad­krach­tig ge­noeg. Il­lu­stra­tief was wat dat be­treft de 1-0 van ZAP”, baal­de
Smit ste­vig. Dan­ny Ko­ning liet zich kin­der­lijk een­vou­dig weg­zet­ten door Mar­vin la Croes, waar­na Mike Dooi­je­weerd de voor­zet pan­klaar neer­leg­de voor Joost Os­in­ga. Die nam het ca­deau­tje dank­baar in ont­vangst en tik­te van dicht bij bin­nen. Vo­len­dam - dat gros­sier­de in mis­ver­stan­den - werd op alle fron­ten af­ge­troefd en creëer­de voor de pau­ze geen en­ke­le mo­ge­lijk­heid.

 

Vi­zier

Het mocht zelfs blij zijn dat de scha­de voor rust be­perkt bleef tot 1-0. Mal­vin Ro­bert, Joost Os­in­ga (twee keer) en Ro­bin Schouw­vlie­ger kre­gen pri­ma mo­ge­lijk­he­den om de sco­re op te voe­ren, maar had­den het vi­zier niet op scherp staan. Al­leen de sterk spe­len­de Mat­thijs Bont wist zich aan de misè­re bij Vo­len­dam te ont­trek­ken. De ver­de­di­ger schoof her­haal­de­lijk ge­vaar­lijk in, maar de voort­zet­ting was on­der de maat.

 

Di­rect na rust leek de wed­strijd ge­speeld. Kon Van San­ten het schot van Mar­vin la Croes nog ke­ren, de re­bound van Ro­bin Schouw­vlie­ger liet hij jam­mer­lijk on­der zijn li­chaam door­glip­pen: 2-0.

Vo­len­dam mis­te elke over­tui­ging - hing in die fase in de tou­wen - maar over­leef­de met enig ge­luk. Mar­vin la Croes zag zijn in­zet net voor­langs gaan en Ro­bin Schouw­vlie­ger raak­te de paal.

Gaan­de­weg toon­de de ploeg van Smit wel haar klas­se, maar de doel­pun­ten van Mar­tin Tol ble­ken uit­ein­de­lijk niet ge­noeg voor de vol­gen­de ron­de.

Bron: Noordhollands Dagblad

 

terug   »