14 mei 2018

Geluk lacht Zaterdag1 toe

Volendammer Nick Tol lijkt langs doelman Kristian Stilting te gaan, maar zal niet scoren. FOTO ERIK RIETMAN

 

Aanvoerder Niels Joren: ’In deze wedstrijd zat alles, behalve goed voetbal’


Niels Joren heeft in zijn lange voetbalcarrière al heel veel meegemaakt, maar het duel van zaterdag tegen het laag geklasseerde Te Werve spande wat hem betreft de kroon. De aanvoerder van Volendam zag zijn ploeg een groot deel van de wedstrijd vooral tegen zichzelf voetballen, maar het geluk lachte de ploeg van trainer Sander Middelbeek nu ook eens toe. De koploper trok de slechte en tevens knotsgekke wedstrijd na een zenuwslopende tweede helft alsnog naar zich toe: 3-2.

 

,,In deze wed­strijd zat al­les, be­hal­ve goed voet­bal. Het zat nu een keer mee. Dat is mis­schien het ge­luk van een kam­pi­oen", al­dus Jo­ren. Hij durf­de het woord kam­pi­oen in de mond te ne­men, zijn trai­ner wil daar ech­ter nog niets van we­ten. ,,Zo wil ik niet pra­ten en zo­ver is het ook nog niet. Ve­len dach­ten dat we wel even van Te Wer­ve zou­den win­nen, maar ik wist di­rect dat wij niet zo­maar even zou­den doen. Het is een kat in het nauw. Wij heb­ben van­daag heel veel ge­luk ge­had. Ik wil­de het pu­bliek een leu­ke pot voet­bal voor­scho­te­len, maar het was van onze kant een wan­pres­ta­tie", sprak Mid­del­beek.

 

Feit is dat Vo­len­dam - met drie pun­ten voor­sprong en nog twee wed­strij­den te gaan - het kam­pi­oen­schap bij­na kan grij­pen. Dat zou ko­men­de za­ter­dag met een uit­over­win­ning bij West­lan­dia al kun­nen ge­beu­ren, maar dan moet naas­te con­cur­rent ARC wel pun­ten ver­lie­zen bij Xer­xesDZB. Be­lang­rijk is dat Vo­len­dam in die wed­strijd weer zich­zelf is, want spe­lend als te­gen Te Wer­ve roept het de pro­ble­men over zich­zelf af.

 

Kam­pi­oens­stress

Niets wees in de be­gin­fa­se op kam­pi­oens­stress bij de thuis­ploeg. De bal ging lek­ker rond en de com­bi­na­ties vlot­ten ook. En na vijf mi­nu­ten had het ook de ge­wens­te, snel­le voor­sprong. Zag Niels Jo­ren eerst nog een doel­po­ging naast het doel be­lan­den, even la­ter tik­te Nick Tuijp alert de 1-0 bin­nen. De­zelf­de Tuijp had na een gave com­bi­na­tie de twee­de tref­fer op zijn voet, maar doel­man Kris­ti­an Stil­ting red­de knap. Het zou de ploeg mis­schien de brood­no­di­ge rust heb­ben ge­ge­ven, want naar­ma­te het duel vor­der­de wer­den de be­zoe­kers bru­ta­ler en ge­vaar­lij­ker. Met snel­le com­bi­na­ties brach­ten de Rijs­wijk­se aan­val­lers de ver­de­di­gers van Vo­len­dam her­haal­de­lijk in de pro­ble­men. Uit een van die mes­scher­pe com­bi­na­ties kon aan­voer­der Zak­arya Fa­l­oun zon­der pro­ble­men op doel­man San­der Bin­ken af­lo­pen, maar die zag de bal tot zijn ge­luk via de bin­nen­kant van de paal het veld weer in ket­sen.

 

Vo­len­dam, dat Eric Veer­man en Niels Sprin­ger door fa­mi­lie­ver­plich­tin­gen node mis­te, do­mi­neer­de wel, maar ope­reer­de ook ner­veus en slor­dig. Het re­gen­de mis­ver­stan­den en het cen­tra­le hart Ger­ry Schil­der/Ni­co Ke­ij­zer moest soms alle zei­len bij­zet­ten om het ge­vaar te be­teu­ge­len. ,,Wij wa­ren tot voor kort de ja­ger en zijn nu de prooi. Na de 1-0 ver­dween de kracht uit ons spel. Zij lie­ten ons niet voet­bal­len en za­ten er kort op”, pro­beer­de Jo­ren het ma­ti­ge spel van zijn ploeg te ver­kla­ren.

 

Het praat­gra­ge Te Wer­ve - de ploeg in­cas­seer­de ze­ven gele kaar­ten - kwam te­recht op 1-1 toen Jaël Paas met een droog schot Bin­ken ver­ras­te.  Tot woe­de van Mid­del­beek. ,,Zo­als wij daar ver­de­dig­den is heel kwa­lijk. We dek­ten ’op acht me­ter'. En ik had ze voor die jon­gen ge­waar­schuwd. Dan mis ik het gif.” De­zelf­de Paas was niet veel la­ter dicht bij de 1-2, maar nu re­a­geer­de Bin­ken wel alert.

 

Knal­len

Hoe­wel Mid­del­beek in de rust zijn ploeg aan­spoor­de di­rect erop te knal­len, maar juist de be­zoe­kers ga­ven de eer­ste waar­schu­wing af. Nu mocht Fa­rid Over­man al­leen op Bin­ken af­lo­pen, maar die red­de fan­tas­tisch. Een mi­nuut la­ter was hij ech­ter kans­loos op de kop­bal van Jef­frey Spaans: 1-2.

 

Mid­del­beek bracht Jaap Tol in voor Ger­ry Schil­der en Roy Haars voor Iwan Tol, maar het spel bleef ver on­der de maat. Er moest een blun­der van de Rijs­wijk­se doel­man aan te pas ko­men om de ge­lijk­ma­ker op het bord te krij­gen. De voor­zet van Nick Tol leek een mak­ke­lij­ke prooi te wor­den voor Stil­ting, maar tot ver­ras­sing van al­les en ie­der­een liet hij de bal daar­na los en pak­te hij deze ver­vol­gens vol­gens de grens­rech­ter ach­ter de doel­lijn weer op. Scheids­rech­ter Fe­rit Ak­kaya wees ge­de­ci­deerd naar de
mid­den­stip: 2-2.

 

Het ge­luk lach­te de thuis­ploeg nog een keer toe, toen de licht ont­vlam­ba­re Paas in de slot­fa­se met een twee­de gele kaart van het veld werd ge­stuurd. On­danks de on­der­tal­si­tu­a­tie was Te Wer­ve via in­val­ler Rico Ko­geldans weer dicht bij een voor­sprong, maar
Bin­ken red­de we­der­om uit­ste­kend.

 

Vlak voor tijd mocht Vo­len­dam als­nog drie pun­ten op­ra­pen. Jo­ren werd aan­ge­tikt en Ak­kaya gaf een pe­nal­ty. ,,In eer­ste in­stan­tie had hij hem kun­nen ge­ven, maar daar­na was het een scrim­ma­ge en geen pe­nal­ty", oor­deel­de Jo­ren eer­lijk. Nick Tol faal­de van­af de stip, waar­na Ak­kaya de pe­nal­ty van­we­ge te vroeg in­lo­pen liet over­ne­men. Dit keer liet Johan Kei­zer het bui­ten­kans­je niet on­be­nut: 3-2.

 

terug   »