04 oktober 2017

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op woensdag 15  november 2017 om 19.30 uur zal in de kantine van de RKAV de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Wij roepen hierbij onze leden op tot het bijwonen van deze vergadering.

Wij hopen op een grote opkomst.

Het bestuur

 

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Bestuursaangelegenheden 
4. Bespreking  van de notulen van de algemene ledenvergadering van 26 oktober 2016
6. Voorstel tot het kennisnemen van het verslag van de kascommissie
7. Voorstel tot het vaststellen van de financiële jaarstukken 2016-2017
8. Voorstel tot het benoemen van nieuwe leden van de kascommissie
9. Behandeling van de begroting 2017-2018
10. Voorstellen ingediend door ledenvergadering
11. Informatie en ontwikkelingen aangaande verenigingszaken
12. Rondvraag

 

terug   »